ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES

Tieto zásady obsahujú podrobnosti o tom, ako táto webová stránka používaja súbory cookie. Ak navštívite našu webovú stránku a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie.

Váš aktuálny stav: Žiadny súhlas nebol udelený. Spravujte svoj súhlas.

ČO SÚ SÚBORY COOKIES A AKO FUNGUJÚ ?
LEMONPIE – Podmienky používania webovej stránky

PREVÁDZKOVATEĽ

Spoločnosť No Touch, s.r.o., Makovického 1, 831 03 Bratislava, IČO:46 157 271, DIČ:23265354 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

COOKIES

Pri použití webových stránok Lemonpie.sk dochádza k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú analyzovanie aktivity užívateľa na webstránke), pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky cookies sú nasledovné:- Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.- V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:a) dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,b) dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam AllWorks.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať).o Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné analytické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača max 2 roky od posledného udelenia súhlasu. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.- Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.- V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť web stránky Lemonpie.sk

BEZPEČNOSŤ STRÁNKY

Webstránka Lemonpie.sk používa pri pripojení užívateľa a prenose údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najnáročnejšími technickými štandardami.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok Lemonpie.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.• Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.• Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:
1. meno a priezvisko [nevyhnutné]
2. e-mailová adresa [nevyhnutné]
3. telefónne číslo [nevyhnutné]

• SPRÁVNOSŤ – Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.
• TRVANIE SPRACOVANIA – Osobné údaje budú spracované iba na dobu nie viac ako 3 roky.• ÚČEL – Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Práva užívateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.Ako užívateľ máte najmä právo na základe emailovej žiadosti zaslanej prevádzkovateľovi na e-mail info@www.lemonpie.sk požiadať
1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané2. prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich3. opravu vašich osobných údajov4. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne, 5. Vymazanie Vašich osobných údajov, ak ste odvolali súhlas so spracúvaním,6. prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi.
Rovnako máte právo písomne alebo e-mailom (na adresu alebo email info@www.lemonpie.sk. odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe súhlasu, pričom zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná, ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.Práva užívateľa a/alebo člena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli porušené právo a sloboda iných osôb.

SÚBORY COOKIES TRETÍCH STRÁN

Pre  meranie štatistík návštevnosti používame aplikáciu  Google Analytics od spoločnosti Google. VIAC O TOM AKO POUŽÍVA SPOLOČNOSŤ GOOGLE SÚBORY COOKIE SA DOČÍTATE TU.