Spoločnosť Lemonpie, s.r.o.,  so sídlom na Makovického 549/1, Bratislava založenou v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, vedenou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 72744/B (ďalej len “Lemonpie“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač uloží alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, notebook alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite, pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú napr. pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie o vašich cookies už uložené. Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („externé cookies“ alebo „cookies tretej strany“). V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookies nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookies (napr. úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie vašich cookies na našej webovej stránke t. j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie vašich preferencií. Spoločnosť Lemonpie má momentálne iba vlastné cookies.

Cookies spracúvame na rôzne účely, ale primárne ich používame na to, aby sme vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality našej webovej stránky v súlade s vašimi preferenciami.

V prípade iných ako hore uvedených účelov budú vaše cookies ukladané iba s vaším súhlasom, prípadne na základe zákona.

Súbory cookies môžete tiež zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača.

Z pohľadu ochrany OÚ je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore cookie obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, bude nutné takéto cookie považovať za OÚ v zmysle článku 4 ods. 1 GDPR.

O súhlas s používaním cookies vás žiadame prostredníctvom našej cookie lišty PRIJAŤ a ZATVORIŤ (znamená povoliť všetky cookies), ktorej spravovanie a zrozumiteľnosť sme sa snažili prispôsobiť používateľom našej webovej stránky. Na úvodnej strane cookies lišty (prvá vrstva) vám poskytujeme stručné a základné informácie k spracúvaniu cookies na našej webovej stránke. Sú vám ponúknuté možnosti spravovania zberu cookies.

 

Podľa druhu vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len ““) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

 

Účel spracúvania osobných údajov Právny základ spracúvania osobných údajov Kategória dotknutých osôb Doba spracúvania OÚ Príjemcovia alebo kategória príjemcov
NEVYHNUTNÉ COOKIES

 

Účelom spracúvania je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje používateľ webovej stránky

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – Zákonná povinnosť zákon č. 452/2021 Z. z.

 

Návštevníci webových stránok/užívatelia Lehota je upravená pri konkrétnej cookie  subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky
FUNKČNÉ COOKIES

 

Účelom spracúvania je zapamätať si preferencie používateľa webovej stránky ako napríklad jazykové nastavenia, užívateľské meno a podobne.

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby Návštevníci webových stránok/užívatelia Lehota je upravená pri konkrétnej cookie subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky
ANALYTICKÉ COOKIES

 

Pozn. analytické cookies umožňujú prevádzkovateľovi rozpoznať a spočítať počet používateľov a získať informácie o tom, ako sa webová stránka používa (napr. ktoré stránky najčastejšie otvára používateľ a či používateľ od niektorých stránok dostáva chybové hlásenia). To prevádzkovateľovi pomáha zlepšiť spôsob, akým funguje jej webová stránka, napríklad tým, že používateľ môže ľahko nájsť to, čo hľadá.

 

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby Návštevníci webových stránok/užívatelia Lehota je upravená pri konkrétnej cookie subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky
MARKETINGOVÉ COOKIES

 

Účelom spracúvania je poskytovanie a zobrazovanie reklamy na základe záujmov návštevníkov webovej stránky. Účelom spracúvania je vytvorenie profilu pre personalizovanú reklamu a/alebo obsah. Ďalej potom výber, zobrazenie a meranie výkonu personalizovanej reklamy a/alebo obsahu.

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby Návštevníci webových stránok/užívatelia Lehota je upravená pri konkrétnej cookie subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky
Uplatnenie práv dotknutej osoby spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z. fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona

Používame napríklad nasledovné nevyhnutné cookies:

ZOV SÚBORU COOKIES ID DOMÉNY DOBA UCHOVÁVANIA (uvádza sa od navštívenia stránky) ÚČEL POUŽÍVANIA
session_cookie session (po dobu návštevy na stránke) spojenie používateľa
user_seen_job 10 minut zobrazenie pop-up okna
about_cookie_usage session administrácia používania cookies
consentUUID 365 dní cookie súhlas
oauth_session_cookie 7 dní prihlásenie používateľa

 

 

Používame napríklad nasledovné funkčné cookies:

ZOV SÚBORU COOKIES ID DOMÉNY DOBA UCHOVÁVANIA (uvádza sa od navštívenia stránky) ÚČEL POUŽÍVANIA
user_country, user_language 10 rokov uchováme nastavenia jazyka a krajiny
check_referral 7dni pri registrácii anjela uchováme info o registrácii
ssupp.vid 6 mesiacov ID návštevníka
ssupp.chatid Expiruje po zavretí prehliadača ID konverzácie
ssupp.group Expiruje po zavretí prehliadača posledná skupina návštevníka
ssupp.opened Expiruje po zavretí prehliadača indikátor otvoreia chat okna
ssupp.barclicked Expiruje po zavretí prehliadača indikátor kliknutí na chat okno; potrebné pre automatické správy
ssupp.message Expiruje po zavretí prehliadača obsah rozpísanej správy pri obnovení stránky
ssupp.unreaded Expiruje po zavretí prehliadača počet neprečítaných správ
ssupp.position Expiruje po zavretí prehliadača pozícia chat okna
AWSALB 7 dní generuje AWS (Amazon Web Services), potrebné pre správne posielanie requestov na server
AWSALBCORS 7 dní generuje AWS (Amazon Web Services), potrebné pre správne posielanie requestov na server

 

Používame napríklad nasledovné analytické cookies:

ZOV SÚBORU COOKIES ID DOMÉNY DOBA UCHOVÁVANIA (uvádza sa od navštívenia stránky) ÚČEL POUŽÍVANIA
_gid https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision 365 dní analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Google
_ga https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision 6 týždňov analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Google
DV https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision 60 dní analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Google
_fbp https://www.facebook.com/business/ads 2 mesiace analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Facebook

 

 

 

Používame napríklad nasledovné marketingové cookies:

 

NÁZOV SÚBORU COOKIES ID DOMÉNY DOBA UCHOVÁVANIA (uvádza sa od navštívenia stránky) ÚČEL POUŽÍVANIA
__gfp_64b https://ads.google.com/intl/sk_sk/home/ 365 dní marketing a retargeting od spoločnosti Google
CONSENT https://ads.google.com/intl/sk_sk/home/ 365 dní marketing a retargeting od spoločnosti Google
1P_JAR, NID https://ads.google.com/intl/sk_sk/home/ 365 dní marketing a retargeting od spoločnosti Google
ANID https://ads.google.com/intl/sk_sk/home/ 365 dní marketing a retargeting od spoločnosti Google
Fr https://www.facebook.com/business/ads 3 mesiace marketing a retargeting od spoločnosti Facebook
_fbp https://www.facebook.com/business/ads 2 mesiace analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Facebook

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ a / alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí z našich sub-dodávateľov alebo vyššie uvedených príjemcov osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je vo všeobecnosti považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany avšak každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bol zneplatnený prenos údajov na základe tzv. EU-US Privacy Shield vo väčšine prípadoch, naši subdodávatelia používajú ako osobitnú právnu záruku na prenos údajov štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou. V osobitých prípadoch, keď ku prenosom údajov dochádza len výnimočne, vykonávame medzinárodné prenosy na základe výnimky pre osobité situácie v zmysle čl. 49 GDPR pri dodržaní všetkých zákonných podmienok. V podmienkach XX dochádza konkrétne k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov v rámci využívania služieb rôznych príjemcov osobných údajov najmä z kategórie: i) prevádzkovateľov sociálnych sietí (Facebook, Instagram, Google (Yotube), Linkedln atď.), ii) OTT služby (WhatsApp/Facebook), iii) bezpečnostné služby (Cloudflare), iv) webová analytika a implementácia SDK do webstránok XX (Add this, Facebook, Google), v) poskytovateľov štatistických analýz (Google), vi) iní. Vo väčšine z uvedených prípadov dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, v ostatných prípadoch dochádza k cezhraničnému prenosu za základe výnimky pre osobité situácie v zmysle čl. 49 GDPR. Vo všeobecnosti v prípade potreby vykonania cezhraničného prenosu osobných údajov do USA vždy použijeme štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou (EÚ) alebo vyžadujeme splnenie iných primeraných záruk.

V nižšie uvedenej tabuľke môžete nájsť odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na uplatnenie Vašich práv v zmysle GDPR :

Dodávateľ Podmienky ochrany súkromia Primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR
Google / Youtube https://policies.google.com/privacy?hl=en-US https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause
Facebook https://www.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
Instagram https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
Linkedln https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy https://www.linkedin.com/legal/l/dpa

https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs

WhatsApp https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy-our-globaloperations https://www.facebook.com/help/566994660333381

 

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to spôsobom, že na webovej stránke bude na dolnej lište kolónka Cookies, klikom na ňu ju opätovne vyvoláte a budete vedieť upravovať svoje nastavenia cookies t.z. aj odvolávať súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php. Pri správe našich používateľských profilov zriadených na sociálnej sieti Facebook tiež môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov na štatistické účely. Pri návšteve našich profilov zriadených na Facebooku zaznamenáva Facebook okrem iného Vašu internetovú IP-adresu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú na Vašom počítači vo forme „cookies“. Tieto informácie slúžia na to, aby nám ako prevádzkovateľom stránok Facebooku poskytli štatistické informácie o používaní facebookovej stránky. Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („insights“) nájdete na: https://www.facebook.com/help/pages/insights. Pri tomto spracúvaní vystupuje XX s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia, pričom základné prvky dohody spoločných prevádzkovateľov pre tento prípad sú dostupné tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Informujeme Vás tiež o tom, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook Ireland Limited so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „measurment and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných údajov.

 

Iné sociálne siete

Lemonpie pri zvyšovaní povedomia o svojej činnosti využíva aj ďalšie profily zriadené na sociálnych sieťach, a to Facebook  (https://www.facebook.com/lemonpiereality/), Instagram (https://www.instagram.com/lemonpiereality/); LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/28870192/); Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCDWzIIq6pserQS0qsqqIL6Q), Pinterest (https://sk.pinterest.com/3d962081dc4546ad868c2607163839/_saved/). Iné profily zriadené na sociálnych sieťach nespravujeme, a to aj keď by boli označené alebo inak spájané s Lemonpie.

Social Plugins

Social Plugins odkazujúce na sociálne siete Facebook, Instagram, Youtube, Linkedln predstavujú interné riešenie spoločnosti, a nejedná sa o HTML a XHTML elementy iFrame. Integrované Social Plugins sú čistými internetovými odkazmi na stránky tretích strán, a neposkytujú údaje o zákazníkoch prevádzkovateľom sociálnych sietí.

Osobitne k službám tretích strán, ktoré používame na analytické účely

 

Služba Google Analytics od spoločnosti Google

 

Webové stránky prevádzkovateľa využívajú na analytické a štatistický účely službu Google Analytics, t. j. webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Služba Google Analytics používa súbory cookies na to, aby nám pomohla analyzovať spôsob využívania našej webovej stránky.

 

Informácie vytvorené súborom cookies o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google. Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google.

 

Službu Google Analytics zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

 

Podmienky poskytovania služby Google Analytics sú dostupné tu: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu:  https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

 

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Google môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.

 

Platforma Google Ad manager a iné nástroje od spoločnosti Google

 

Webové stránky Lemonpie využívajú pre účely marketingových súborov cookies okrem iného aj službu Ad manager ako nástroj pre správu reklamy poskytovanú spoločnosťou Google. Aby ste dostali reklamy a marketingový obsah prispôsobený vašim preferenciám, webové stránky Lemonpie využívajú aj technológiu DoubleClick for Publishers (DFP) poskytovanú spoločnosťou Google.

 

Preferencie týkajúce sa marketingu alebo zacielených súborov cookies môžete ako používateľ kedykoľvek spravovať prostredníctvom nastavení vášho prehliadača. Službu Google Ad manager zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

 

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu:  https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

 

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Google môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.

 

Spoločnosť Lemonpie nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. Lemonpie osobne neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). Lemonpie nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

 

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Lemonpie, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 • na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Lemonpie potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané (prístup k osobným údajom), za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 • na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Lemonpie opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
 • na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Lemonpie vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
 3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
 4. osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
 5. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané,;
 • na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Lemonpie obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti Lemonpie overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. spoločnosť Lemonpie už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 • v prípade, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;
 • z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) zdôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu Lemonpie ako prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by Lemonpie vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u jana@www.lemonpie.sk , alebo osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť Ochrana osobných údajov „Cookies“.

 

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť Lemonpie má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť XX. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .

 

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza na webovom sídle prevádzkovateľa a osobne v sídle spoločnosti.

 

 

toto sa doplni podla finálnej lišty

 

 

je tu nejaký sprostredkovateľ? to je otázka pri každom účele

 

 

ako to bude?

 

 

máte? platí to?